Vår integritetspolicy

Allmänt

För oss är våra kunders förtroende av allra största vikt. Vi vet att det förtroendet bland annat bygger på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som kund och vår förmåga att skydda din integritet. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Vi strävar alltid efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.  Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter och vad du som kund har rätt att begära av oss när det gäller den hanteringen.

Dina rättigheter

Spärr mot direktmarknadsföring

Du har rätt att säga nej till direktmarknadsföring, inklusive analyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick. Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram kan du också göra detta på Mina Sidor/ändra inställningar.

Rätt till tillgång om vad som finns registrerat

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram kan du också redigera dina personuppgifter på ”mina sidor”.

Rätt till radering:

Du har rätt att begära att vi ska radera alla personuppgifter om dig.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi kan säga nej till din begäran om radering om det finns legala skyldigheter som hindrar oss att radera uppgifterna. Om vi på grund av detta inte kan radera uppgifterna kommer vi istället att blockera personuppgifterna för andra ändamål än det som hindrar radering.

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att vi begränsar hanteringen av dina personuppgifter;

-        Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som vi gör med stöd av vårt berättigade intresse, ska vi begränsa all hantering av uppgifterna under den tid det pågår utredning av om sådant berättigat intresse föreligger.

-        Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga ska vi begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.

I de fall vi hänvisat till intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du rätt att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta att behandla uppgifterna efter en sådan invändning behöver vi visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än de intressen du åberopat.

Rätten till dataportabilitet

Du har då vår behandling grundas på fullgörande av avtal, rätt att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan personuppgiftsansvarig, där så är möjligt i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format. Det gäller endast sådana personuppgifter du själv har givit oss.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

Personuppgiftsansvarig

Det är HB Svenska Bio Lidingö org nr 916615-5698, Klippvägen 3, 181 31 Lidingö, (”Svenska Bio”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Du kan i frågor som rör vår behandling av personuppgifter alltid kontakta oss genom vårt dataskyddsombud.

Via e-post: janko@svenskabio.se        

Via vanligt brev: HB Svenska Bio Lidingö, Klippvägen 3, 181 31 Stockholm

För att säkerställa att inte möjligheten att utöva dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning ska missbrukas av någon annan till skada för dig har vi enligt gällande integritetsskyddslagstiftning ett ansvar att vid kontakter säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål?

Allmänt

Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera din tillgång till, och din användning av, våra tjänster och för att utveckla och förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse.

Vi samlar in personuppgifter om dig på flera sätt, men i första hand direkt från dig när du använder våra digitala tjänster. Vi strävar efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande.

Vi sparar eller behandlar inte konto- eller kreditkortsuppgifter. Alla betalningar hanteras av vår samarbetspartner Nets. Nets personuppgiftspolicy hittar du här: https://www.nets.eu/Pages/Terms-and-conditions---Cookie-and-Privacy-Policy.aspx

Reservation eller köp av biljetter via vår hemsida eller vår App

När du reserverar eller köper biljetter via SF Bios hemsida eller deras App samlar vi från dig in de personuppgifter vi behöver för att kunna genomföra din reservation eller ditt köp, samt för att kunna kommunicera med dig kring ditt besök samt rikta erbjudanden till dig.

 • Kategori av personuppgifter; telefonnummer och e-postadress

 • Laglig grund; Fullgörande av avtal. Uppgifterna krävs för att kunna fullgöra din reservation/ditt köp

 • Lagringsperiod; Uppgifterna sparas i trettio (30) dagar efter genomförandet av den föreställning du köpt eller reserverat biljetter till.

(När du reserverar eller köper biljetter som medlem i vårt lojalitetsprogram, se nedan)

När du blir medlem i vårt lojalitetsprogram

När du blir medlem i vårt lojalitetsprogram via SF Bio samlar vi in och sparar personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna skicka riktade erbjudanden till dig som medlem.

 • Kategori av personuppgifter; personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, medlemsnummer samt det användar-id du själv skapar som medlem.

 • Laglig grund; Fullgörande av avtal. Uppgifterna krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden till dig som medlem. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas då neka dig medlemskap

 • Lagringsperiod; Så länge medlemskapet varar. Medlemskapet kan avslutas av dig på ”Mina sidor” eller om du varit inaktiv (inte genomfört några reservationer eller köp) under en period om 36 månader.

När du agerar som medlem

När du som medlem genomför köp på biograf eller via våra digitala tjänster samlar vi in uppgifter om vilka köp du genomför och vi samlar också in uppgifter hur du navigerar i tjänsten, vilka orter, biografer och filmer du är intresserad av m.m. Ändamålet med detta är att vi vill kunna ge dig rekommendationer, anpassade tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och dina val när du använder våra tjänster. Det kan vara rekommendationer om filmer och tjänster baserat på vad du har sett eller köpt tidigare eller vad andra användare med liknande beteendemönster har visat intresse för. Informationen gör också att vi kan leverera digitala annonskampanjer som är anpassade till varje enskild användare så att du kan få relevanta annonser utifrån din profil.

 • Kategori av personuppgifter; Köphistorik och användargenererad data, tex klick- och besökshistorik

 • Laglig grund; Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Uppgifterna behövs för att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster till våra medlemmar.

 • Lagringsperiod; Så länge medlemskapet varar. Medlemskapet kan avslutas av dig på ”Mina sidor” eller om du varit inaktiv (inte genomfört några reservationer eller köp) under en period om 36 månader.

Deltagande i tävlingar m.m.

När du deltar i tävlingar, medlemskvällar eller andra event som anordnas av oss samlar vi in de personuppgifter om dig som behövs för att du ska kunna delta.

 • Kategori av personuppgifter; namn, e-postadress, telefonnummer och eventuellt postadress.

 • Laglig grund; Berättigat intresse

 • Lagringsperiod; Vi sparar de personuppgifter du lämnat trettio (30) dagar från det att tävlingen eller eventet avslutats. Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram sparar vi information om ditt deltagande så länge du är medlem för att vi ska kunna skicka relevant information till dig om kommande tävlingar eller event.

Vid köp av företagsbiljetter eller presentkort

När du via SF Bios hemsida köper företagsbiljetter eller presentkort samlar vi in de uppgifter som behövs för att kunna genomföra ditt köp.

 • Kategori av personuppgifter; Namn, adress, e-postadress

 • Laglig grund; Fullgörande av avtal. Uppgifterna behövs för att kunna genomföra ditt köp.

 • Lagringsperiod; Till dess köpet har slutförts.

Vid kontakter med vår kundservice

Om du är i kontakt med vår kundtjänst via e-post eller telefon (eller då ett kundstjänstärende initieras vid besök på våra biografer) kan vi, beroende på vad ärendet gäller, komma att spara sådana uppgifter om dig som behövs för att lösa ditt kundtjänstärende.

 • Kategori av personuppgifter; namn, telefonnummer, adress, eller e-postadress.

 • Laglig grund; Berättigat intresse. Uppgifterna behövs för att tillgodose ditt och vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden

 • Lagringsperiod: 18 månader från det att ärendet registrerats

Som representant för företag eller annan organisation

Om du kontaktar oss som företrädare eller representant för ett företag eller en organisation, t.ex. i samband med förfrågningar om annonsköp, köp av företagsbiljetter eller bokning av event på någon av våra biografer, kan vi komma att spara dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera kring fullgörandet av leveransen av det ditt företag/din organisation bokat eller köpt, eller för att kunna kontakta dig/ditt företag/din organisation med erbjudanden i framtiden.

 • Kategori av personuppgifter; namn, telefonnummer, e-postadress

 • Laglig grund; För det fall bokning eller avtal träffas är den lagliga grunden fullgörandet av vårt avtal. För det fall kontakten inte leder till bokning eller köp utgör den lagliga grunden vårt berättigade intresse av att kunna återkomma till dig med liknande erbjudanden i framtiden

 • Lagringsperiod; Uppgifterna sparas under en period om 36 månader.  

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig själv

Utöver de personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in baserat på hur du som medlem i vårt lojalitetsprogram använder våra tjänster, hämtar vi för dig som är medlem i vårt lojalitetsprogram också regelmässigt in adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. Vi hämtar också in uppgifter om sammansättningen på ditt hushåll.

Det kan vid biljettköp förekomma att en medlem i vårt lojalitetsprogram lämnar personuppgifter om andra medlemmar i samband med gemensamma biografbesök i syfte att fördela poäng. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtycke att lämna dessa uppgifter från den det berör. Om du inte själv har genomfört ett biljettköp utan någon annan har gjort ett köp där du ingår samlar vi personuppgifter om dig från den personen.

Rättslig förpliktelse

Personuppgifter används också av oss för att vi i förekommande fall ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende redovisning.

Cookies

På svenskabio.se används cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner samt för att kunna se användarnas beteende på webbplatsen. En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator vid uppkoppling mot sf.se. Detta gör vi i syfte att kunna förbättra webbplatsen samt att kunna ge dig som kund bättre service och mer relevant innehåll. De flesta webbläsare accepterar cookies per automatik. Om du vill stänga av cookies kan detta göras i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du stänger av cookies kan dock vissa funktioner sluta fungera.

Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Vem behandlar utlämning av personuppgifter?

Vi använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet.

Internt hanterar vi inga personuppgifter i vårt försäljningssystem och i vår kunddatabas. Uppgifterna är istället lagrade hos våra leverantörer eller i molnlösningar (våra personuppgiftsbiträden) som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner.

Utöver detta använder vi externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden. Detta rör framför allt uppgifter som inhämtas genom cookies och hanteras anonymt på aggregerad nivå, dvs utan användning av personuppgifter.

Vi använder för hanteringen av vårt lojalitetsprogram en extern leverantör. Denne får tillgång till samtliga de personuppgifter vi samlar in inom ramen för programmet och agerar som vårt personuppgiftsbiträde i enlighet med våra instruktioner.

Utlämning av personuppgifter till tredje land

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter i första hand ska hanteras inom EU/EES. I vissa fall tex då vi delar uppgifterna med ett personuppgiftsbiträde kan dock förekomma att uppgifter lagras i ett land utanför EU/EES. I dessa fall garanteras skyddsnivån antingen genom beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder, tex godkänd uppförandekod i mottagarlandet, EU:s modellklausuler eller Privacy Shield.

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy under punkten ”Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål?”. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för hur vi hanterar dina personuppgifter (t.ex. ändring av angivna ändamål för behandlingen) och som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer vi i de fall du är medlem i vårt lojalitetsprogram att meddela dig via e-post.